وحدة القادري

وحدة القادري

مركز تثقيف المرضى

Position in Fakeeh: Health and Diabetic educator
Specialty / certifications: 2008 Bachelor of nursing 2010 certified breastfeeding educator 2013 Certified diabetes educator 2016 Certified Medtronic insulin pump /CGM trainer